Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SKWIERZYNA, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34231511

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA SKWIERZYNA

GMINA SKWIERZYNA - Company Logo

ul. RYNEK 1
66-440 SKWIERZYNA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA Nr 1/2023 Burmistrza Skwierzyny z dnia 24 stycznia 2023r.

o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż - po ustanowieniu odrębnej własności- samodzielnego lokalu, którego Gmina Skwierzyna jest właścicielem, stanowiącego obecnie samodzielny lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 48,55m2, położony na parterze budynku mieszkalnego o numerze porządkowym 2 w Kijewicach, składający się z: dwóch pokoi, kuchni, WC, skrytki oraz przedpokoju. W wyniku wyodrębnienia własności lokalu nabywcy lokalu przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 151/1000 części w prawie własności działki oznaczonej nr ewid. 31/4 o pow. 1981m2, obręb 4 Murzynowo, Gmina Skwierzyna i w takim samym udziale w częściach wspólnych wyżej opisanego budynku jako prawo związane z własnością lokalu.

Dla nieruchomości zabudowanej, w której część budynku stanowi w/w samodzielny lokal mieszkalny Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00038984/6. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.

Dla nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił moc obowiązywania z dniem 31 grudnia 2003 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna, przyjętym Uchwałą nr II/12/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 listopada 2018r., zmienioną Uchwałą nr XXX/235/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 lutego 2021r. oraz uchwałą nr LII/397/22 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 czerwca 2022r., teren działki leży w obszarze oznaczonym jako „MW”- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg odbędzie się dnia 9 marca 2023r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100), w tym cena udziału w prawie własności gruntu: 6.740,00 zł.

Wysokość wadium – 10 % ceny wywoławczej tj. 4.900,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset 00/100).

Minimalne postąpienie stanowi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, z określeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy, z zastrzeżeniem § 5 rozporządzenia, najpóźniej do dnia 3 marca 2023r. włącznie. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Skwierzyna nr 94 8367 0000 0405 6166 1420 0004 prowadzony przez Lubuski Bank Spółdzielczy. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłaty wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika do tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną, jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Wpłacone wadium uprawnia do licytacji nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić jednorazowo, przed zawarciem w formie aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.).

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1 oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Skwierzynie: www.bip.skwierzyna.pl i www.skwierzyna.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok.10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

Zobacz inne

Prawo