Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.02.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBSKO, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34236663

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W LUBSKU

ul. PL. WOLNOŚCI 1
68-300 LUBSKO

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu

 

         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1 w związku z art.46 ust. 1 pkt 1 i art.54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029
– tekst jednolity z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu uchwały Nr LVIII/411/23 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda.

         Tereny objęte ww. planem są oznaczone w załączniku graficznym do powyższej uchwały (do wglądu w tut. Urzędzie i na stronie BIP).

         Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 24 marca 2023r. Wnioski mogą być składane w formie pisemnej do Burmistrza Lubska, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Lubsku pok. nr 24 w godzinach pracy urzędu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@lubsko.pl, drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, drogą elektroniczną opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Lubska.

 

Burmistrz Lubska

                                                                                                                          (-) Janusz Dudojć

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lubsku, pozyskiwanych od osoby, której dane dotyczą, wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, można uzyskać na stronie: www.bip.lubsko.pl w pozycji menu techniczne: RODO w Urzędzie.

Zobacz inne

Prawo