Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

28.02.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34237674

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT POZNAŃSKI

ul. JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAŃ

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 2023 r.

Działając na podstawie art. 11c, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) – zwanej dalej „k.p.a.”,

                                                                                 zawiadamiam                                                  

o wydaniu dnia 20 lutego 2023 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 3/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Niezłomnych na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do Stawu Edy w Luboniu. z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak sprawy: WD.6740.35.2022.ST).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 28.02.2023 r., tj. od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Treść decyzji zostanie również zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.powiat.poznan.pl, w zakładce obwieszczenia-zawiadomienia-komunikaty od dnia 28.02.2023 r.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, ul. Słowackiego 8, 60‑823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel.61-84-10-796), w godzinach pracy Urzędu. Z aktami sprawy można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia wizyty: telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail: zrid@powiat.poznan.pl.

 

Zobacz inne

Prawo