Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

28.02.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

USTKA, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34237801

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY USTKA

URZĄD GMINY USTKA - Company Logo

ul. DUNINA 24
76-270 USTKA

Ustka, dnia 22 lutego 2023 roku

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY USTKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/159/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z uchwałą Nr VIII.102.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą
Nr XVI/159/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka oraz uchwałą Nr XV.188.2020 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.102.2019 Rady Gminy Ustka
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/159/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/159/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 marca 2023 roku do 28 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, pokój nr 2 w godzinach urzędowania oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Ustka pod adresem: http://bip.ustka.ug.gov.pl (w dziale „PLANOWANIE PRZESTRZENNE”, w zakładce: „Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu”).

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, w sali konferencyjnej – I piętro, o godz. 10:00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie
z art. 8c ww. ustawy wnioski lub uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

            Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego należy wnieść do Wójta Gminy Ustka na adres: Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka lub na adres e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2023 roku.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art 46 pkt 1,
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Ustka na adres: Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka lub na adres e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11 kwietnia 2023 roku.

            Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

            Uwagi do projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Ustka w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Ustka
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ustka.

 

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz inne

Prawo