Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIDNIK, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34237926

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK

GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK - Company Logo

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 ŚWIDNIK

WINP.6721.2.2023                                                                                                   Świdnik, dn. 03.03.2023 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik – rejon ulicy Klonowej

 

Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr LXV/734/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik – rejon ulicy Klonowej, w obszarze zgodnie z załącznikiem graficznym do wyszczególnionej uchwały.

              Granice opracowania planu obejmuje teren o wielkości ok 1 ha zlokalizowany pomiędzy ul.Klonową, Św. Brata Alberta i ul. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 w Świdniku  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@e-swidnik.pl w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. od dnia 3.03.2023 r., przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 210 w godzinach pracy Urzędu. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W/w uchwała wraz z plikiem GML, w którym zapisane są granice obszaru objętego planem znajdują się w załączonych plikach pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdnik: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1058&action=details&document_id=1841103

zakładka: BIP/Prawo lokalne/Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – projekty.

             

Ogłoszenie wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych jest zamieszczone https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=89 zakładka: BIP/inne/ogłoszenia Urzędu Miasta/Projekty planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.
 

 

 

                                                                                                   Burmistrz Miasta Świdnik

Zobacz inne

Prawo