Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

97 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

01.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kromołów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238021

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA ZAWIERCIE

ul. LEŚNA 2
42-400 ZAWIERCIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 32 494 12 30

Wyciąg z ogłoszenia o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 4019/1, obręb Kromołów przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 4019/1, obręb Kromołów o powierzchni 0,2500 ha, położona przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, księga wieczysta nr CZ1Z/00040284/8, rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RV

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniony w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej
w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: 2R1 – tereny rolnicze, 58MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3KDL – tereny komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej.

  1. Cena wywoławcza: 97.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 58MN2, 3KDL, część nieruchomości oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2R1 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru
    i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.931 z późn. zm.).
  2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 06.04.2023 r. o godzinie 10:30 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2.
  3. Wysokość wadium: 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej, wpływ najpóźniej w dniu 31.03.2023 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.
  4. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu:

- na tablicy ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2,

- na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, w zakładce: przetargi na nieruchomości – zbycie nieruchomości, kategoria: 2023,

- na stronie internetowej www.zawiercie.eu, w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia

  1. Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać
    w Wydziale Nieruchomości, Gospodarki Miejskie i Transportu Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod numerem tel. 32 494 12 30 w godzinach pracy urzędu.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

Zobacz inne

Prawo