Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

01.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BĘDZIN, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238234

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

Icon
Tryb postępowania

Oferta pracy

MIASTO BĘDZIN

ul. 11 LISTOPADA 20
42-500 BĘDZIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 32 267 92 30

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN

 

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

a) wykształcenie wyższe (preferowane uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z podstawową działalnością teatru),

b) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury, bądź jednostkach sfery budżetowej w zakresie zarządzania instytucją, bądź jednostką, zarządzania działem instytucji bądź jednostki lub określonym zespołem lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: teatr, animacja kultury, edukacja kulturalna, administracja publiczna, oświata (preferowane w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i twórczością artystyczną),

c) niezbędną wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury,

d) umiejętności menedżerskie ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do zarządzania teatrem,

e) umiejętności sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem.

2. Dodatkowym atutem kandydata będzie:

a) ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu zarządzania kulturą,

b) znajomość języków obcych,

c) wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych.

3. Kandydaci nie mogą być karani:

a) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 289 z późniejszymi zmianami).

4. Zadania dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju

Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.

Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Dyrektora należeć będzie w szczególności:

a) zachowanie dotychczasowego profilu działalności Teatru, z możliwością poszerzenia jego kręgu odbiorców,

b) poszerzenie oferty Teatru skierowanej do młodzieży i dorosłych,

c) pozyskiwanie nowych funduszy na działalność Teatru,

d) zarządzanie Teatrem w zakresie jego działalności artystycznej, jak również we wszystkich aspektach organizacyjno-finansowych.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora z własnoręcznym czytelnym podpisem,

b) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące posiadanego wykształcenia i zatrudnienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w obszarach wymienionych w pkt 1 ppkt b) niniejszego ogłoszenia (aktualny wypis z CEIDG lub KRS) oraz kwalifikacje zawodowe,

d) referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,

f) oświadczenie kandydata dotyczące posiadanego obywatelstwa, postępowań karnych i karnoskarbowych, braku prawomocnego skazania za wskazane w oświadczeniu typy przestępstw oraz braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy),

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępny na stronie iinternetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy),

h) klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – druk klauzuli stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).

6. Oferty kandydatów wraz ze wszystkimi dokumentami mają być składane w zapieczętowanych kopertach z napisem „Konkurs na kandydata na Dyrektora TDZ z adnotacją NIE OTWIERAĆ” w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 (wejście główne, parter) w terminie do 11 kwietnia 2023 roku, do godziny 15:30 (decyduje data wpływu). Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków kandydatów i rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30 czerwca 2023 roku.

7. Kandydaci mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie w siedzibie instytucji (tel. 32 269-89-12).

8. Warunki organizacyjno – finansowe działalności teatru oraz statut teatru są również dostępne na stronie internetowej Miasta Będzina www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej – Oferty pracy).

9. Bliższych informacji o konkursie udziela I Wiceprezydent Miasta Będzina Pani Aneta Witkowska-Złocka pod numerem tel. 32 267 92 30.

10. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zobacz inne

Prawo