Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238385

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA - Company Logo

ul. WAŁY PIASTOWSKIE 24
80-855 GDAŃSK

 

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 13 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu wymienionego poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Bysewskiej w mieście Gdańsku

(uchwała Nr XXXVI/908/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu)

 

Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 12,27 ha, położony w Kokoszkach Mieszkaniowych, graniczący od zachodu z linią tzw. „kolei kokoszkowskiej”, od południa z ulicą Bysewską, od wschodu z projektowaną ulicą lokalną, a od północy z założeniem dworsko-parkowym Kokoszki.

 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl,  www.bip.brg.gda.pl oraz na bip.gdansk.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 17.

 

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

w zakładce przedmiotowego planu w dniu 13.03.2023 r.

 

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska/ nazwy firmy oraz adresu zamieszkania/siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2023 r.

 

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

 

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.

 

 

 

 

 

                                                                                                       Prezydent Miasta Gdańska

 

 

 

 

 

 

  1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdańska (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk).
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gdansk.gda.pl.
  3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.
  7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Zobacz inne

Prawo