Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

466 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

03.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34237480

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA SOSNOWIEC

GMINA SOSNOWIEC - Company Logo

ul. AL.ZWYCIĘSTWA 20
41-200 SOSNOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. (32) 296 08 46

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu:

Prezydent Miasta Sosnowca

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Rozwojowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3824, obręb 11 Sosnowiec, o powierzchni 1185 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089894/9. Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Sosnowca z 31 stycznia 2019 r., nr 77/IV/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie rzeki Przemszy. Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze o symbolu PP.1.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 466 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką 23 % wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2023 r., o godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

Obowiązuje wpłata wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie internetowej www.sosnowiec.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, pok. 419, IV piętro, tel. (32) 296 08 46.

Zobacz inne

Prawo