Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TARNOBRZEG, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238637

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU

ul. 1 MAJA 4
39-400 TARNOBRZEG

Starosta Tarnobrzeski

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

informuje

o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO – KARTOGRAFICZNEGO

dla obrębu ewidencyjnego: 0001 Dąbrowica

w jednostce ewidencyjnej: 182001_5 Baranów Sandomierski

Wgląd oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego będzie możliwe w terminie od 20 marca 2023 r. do 07 kwietnia 2023 r. w dni robocze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pokój nr 42 (II piętro) w godzinach od 08:00 do 15:00 a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wniosku strony, złożonego na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /v69duqp12l/skrytka. Mapa ewidencji gruntów i budynków, opracowana na podstawie nowych danych ewidencyjnych, będzie dostępna
do wglądu także na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu pod adresem: http://bip.tarnobrzeski.pl w zakładce /OGŁOSZENIA/.

Dokumentacja projektu operatu opisowo – kartograficznego, składająca się z komputerowych wydruków w formie wypisów ze stosownych rejestrów i kartotek oraz mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) .

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją uzyskać niezbędne wyjaśnienia lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi. Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia, projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków i podlega ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Tarnobrzeskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

STAROSTA

Jerzy Sudoł

 

Zobacz inne

Prawo