Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OBORNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238430

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 31 LOK.5
64-600 OBORNIKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki, Kancelaria Komornicza nr I w Obornikach: 64-600 Oborniki, ul. Kopernika 31/5 zawiadamia, że w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 8.30 

w Sądzie Rejonowym w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 47, 

sala nr 3, odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości 

usytuowanej pod adresem: 64-600 Oborniki, Obrzycka 121

dla której Sąd Rejonowy w Obornikach 

Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00009395/1. 

Suma oszacowania wynosi: 831 900,00 zł.  

Cena wywołania wynosi: 623 925,00 zł.  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 83 190,00 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1. w Poznaniu, nr rachunku: 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064, tytułem: Km 1567/12 (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej), lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47 (akta dołączone do sprawy I Co 466/20), w godzinach urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej. Tel. (61) 64611113, www.komornikoborniki.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

Zobacz inne

Prawo