Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

243 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

09.03.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Skałka, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238635

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel: 34 313 24 80

Myszków, dnia 09.02.2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Mateusz Czapliński

42-300 Myszków ul.  Kościuszki 14/p1

tel: 34 313 24 80 @: myszkow2@komornik.pl

     Sygn.akt KM 298/21  W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-03-2023r. o godz 9.00 w sali nr  6 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w  miejscowości Skałka  przy ul. Grabowej 5 A, posiadającej założoną księgę wieczystą  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00104906/2.

Nieruchomość składa się z: działki o numerze ewidencyjnym 114/9 i powierzchni  1.223 m2 zabudowanej budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 99,9 m2, powierzchni zabudowy 75,5 m2. Instalacja: elektryczna, wodna, kanalizacyjna-szambo. Ponadto w obrębie składnika  gruntowego znajduje się drewniany budynek gospodarczy oraz wiata.  Łączna wartość nieruchomości wynosi  324 000,00  zł.

Cena wywoławcza 243 000,00  zł. Wadium 32 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto: Rachunek bankowy Komornika ING Bank Śląski SA

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt Km 298/21 (ICo163/22) oraz numeru działki do licytacji której się przystępuje. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać  codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

         K  O  M  O  R  N  I  K

 Mateusz Czapliński

Zobacz inne

Prawo