Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIKOŁÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238643

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIKOŁÓW

GMINA MIKOŁÓW - Company Logo

ul. RYNEK 16
43-190 MIKOŁÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. (32) 32-48-544, (32) 32-48-543, (32) 32-48-560, (32) 32-48-590

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic Katowickiej i Paprotek w Mikołowie 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LX/586/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Katowickiej i Paprotek w Mikołowie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic Katowickiej i Paprotek w Mikołowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 15 marca 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r. w Biurze Planowania Przestrzennego, Rynek 16, Mikołów, pok. nr 3. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce Planowanie Przestrzenne / Projekty. Wszelkie informacje na temat wyłożonego projektu planu będą udzielane w godzinach i dniach pracy Urzędu, od poniedziałku do piątku, pod numerami telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-543, (32) 32-48-560, (32) 32-48-590. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line. Termin dyskusji ustalono na dzień 27 marca 2023 r., na godz. 16.00. Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce Planowanie przestrzenne / Projekty / Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Katowickiej i Paprotek w Mikołowie. 

Zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag dotyczących projektu planu, a odpowiedzi na powyższe będą udzielane w czasie rzeczywistym. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść do Burmistrza Mikołowa uwagi, z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, bądź siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2023 r. 

Uwagi zgodnie z art. 8c ww. ustawy mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Burmistrz Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: planowanie.przestrzenne@mikolow.eu

Uwagi mogą być wnoszone na formularzu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta / Planowanie przestrzenne, podziały / Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Mikołowa na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu. 

Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz w zakładce Planowanie przestrzenne / Projekty. 

Zobacz inne

Prawo