Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OPOLE, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238725

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO OPOLE

MIASTO OPOLE - Company Logo

ul. RYNEK 1A
45-015 OPOLE

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Śródmieście VIId” w Opolu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz Uchwały nr XLII/829/21 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIId“ w Opolu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIId“  w Opolu w dniach od 14 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r. w budynku Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7/8 (pok.301, III piętro) w godzinach od 9.00 do 14.00. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIId“ w Opolu dostępny będzie również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Rynek 1A, sala 203 o godzinie 15.00. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego proszę, aby do dnia 21 marca 2023 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 45 11 924 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl. W przypadku większej liczby osób zgłoszonych do wzięcia udziału w dyskusji publicznej, zostanie ona przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link do dyskusji publicznej zostaną podane osobom zgłoszonym do wzięcia udziału na wskazany przez nie adres poczty elektronicznej. Informuję, iż wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Opola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres bu@um.opole.pl z dopiskiem „mpzp  Śródmieście VIId“  w terminie jak wyżej.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)  każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres bu@um.opole.pl z dopiskiem „mpzp Śródmieście VIId“ w terminie jak wyżej.

Prezydent Miasta Opola informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.um.opole.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne".

 

Prezydent Miasta Opola

 

Zobacz inne

Prawo