Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LĘBORK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239783

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU - Company Logo

ul. ARMII KRAJOWEJ 14
84-300 LĘBORK

OGŁOSZENIE

 • powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 503, ze zmianami) oraz art. 39, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029, ze zmianami) a także Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXV-399/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 z dnia 11 października 2001 roku, poz. 985) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Pionierów i Komuny Paryskiej w Lęborku, dla obszaru w rejonie ulic: Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku, zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 marca 2023 roku do 18 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. 116  w godzinach od  8.00 do 15.00.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku
na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl w pozycji Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,
w sali nr 101, o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 503, ze zmianami) oraz art. 54 ust.3, art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029, ze zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie
   zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lęborka z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
04 maja 2023 roku.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: architektura@um.lebork.pl bądź przez elektroniczną skrzynkę podawczą: epuap.gov.pl.

 

 

 

 

                                                                                                          

       •                                                                                                                                Burmistrz Miasta Lęborka      
       •                                                                                                                                      Witold Namyślak

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.

2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.lebork.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003r.
 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8.  Posiada Pani/Pan prawo do:

a)  dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b)  sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

9.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy
o ochronie tych danych.

Zobacz inne

Prawo