Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BARTNICZKA, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239803

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY BARTNICZKA

ul. BRODNICA 8
87-321 BARTNICZKA

Wójt Gminy Bartniczka                                                                                                       Bartniczka, dnia 10.03.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w centralnej części miejscowości Jastrzębie, gmina Bartniczka.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXI/221/22 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miejscowości Jastrzębie, gmina Bartniczka

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 20 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka, w godzinach: od 7:15 do 15:15 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki), od 8:00 do 16:00 (wtorki), w pokoju nr 3, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miejscowości Jastrzębie, gmina Bartniczka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka: https://bip.bartniczka.pl/.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 7 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń - pok. nr 5 Urzędu Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka.

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do Wójta należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka) lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ugb@data.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bartniczka.

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy Bartniczka

                                                                                                                    Wiesław Biegański

 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bartniczka, 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8,  e-mail: ugb@data.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury opracowania ww. planu miejscowego  na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.bartniczka.pl/ w zakładce „RODO - spełniania obowiązku informacyjnego” oraz siedzibie Administratora.

Zobacz inne

Prawo