Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SZCZECIN, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239623

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

Icon
Tryb postępowania

Oferta pracy

SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. JODŁOWA 7a
71-114 SZCZECIN

Działając na podstawie § 100 ust. 3 oraz § 127 ust. 1 p. 7 Statutu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza, ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe z preferencją kierunków: zarządzanie, ekonomia, prawo, budownictwo i kierunki powiązane z nimi,

2) co najmniej 10 -letni staż pracy,

3) co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi na stanowisku kierowniczym,

4) doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych,

5) znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni,

6) umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,

7) komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,

8) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

9) niekaralność za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo karno-skarbowe,

10) pełna dyspozycyjność,

11) znajomość podstawowych programów pakietu Office,

12) korzystanie z pełni praw publicznych,

13) nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

14) niepozostawanie w sporze prawnym ze Spółdzielnią,

15) brak pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej,

16) dobry stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji Prezesa Zarządu SSM,

17) nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

1) znajomość zasad nadzoru spółdzielczego,

2) posiadanie umiejętności negocjacyjnych,

3) doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami,

4) posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się ze Statutem SSM oraz Regulaminem „Przeprowadzania Konkursu na Stanowisko Prezesa Zarządu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie”. Statut SSM oraz Regulamin konkursu zawierający wymagania aplikacyjne dostępny jest na stronie www Spółdzielni: ssm-szczecin.pl (regulamin: zakładka Ogłoszenia/Konkurs na Prezesa SSM)

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SSM

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia (oferty) w terminie do dnia 31.03.2023, do godziny 15:00, które można przesłać pocztą lub składać osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu '' w kancelarii siedziby Spółdzielni przy ulicy Jodłowej 7a, 71-114 Szczecin w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu oferty do spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie prosimy nie umieszczać danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Zobacz inne

Prawo