Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BUK, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240025

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO I GMINA BUK

ul. RATUSZOWA 1
64-320 BUK

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 8c i art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Miasta i Gminy Buk Nr XXXII/285/2021 z dnia 20 września 2021 r. oraz Nr XXXIV/297/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk, a także stosownie do zapisów art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk

  • dla części obszaru gminy, obejmującej część obrębów Wielka Wieś oraz Wysoczka,
  • dla fragmentu obszaru gminy, obejmującej część działek nr 174/3 i 175/4 obręb Wysoczka oraz część działki nr 242/2 obręb Niepruszewo

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.03.2023 r. do 13.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1, w godzinach pracy urzędu oraz poprzez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.buk.gmina.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. zmiany studium  odbędzie się w dniu 05.04.2023 r. w Sali Miejskiej (dawna synagoga) w Buku przy ul. Mury 5, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej tut. urzędu na platformie ePUAP  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2023 r.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku w okresie przywołanym na wstępie oraz mogą wnosić uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi można składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Buk na adres wskazany powyżej lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej tut. urzędu na platformie ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  lub jego zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 64-320 Buk, nr tel. 61 8884410, e-mail: buk@buk.gmina.pl
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku pod adresem: iod@buk.gmina.pl

 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z prowadzeniem procedury planistycznej dotyczącej sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajdują się na stronie http://bip.buk.gmina.pl/m,1739,informacje-o-prywatnosci.html oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

 

 

 

Zobacz inne

Prawo