Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PIŁA, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239202

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA PIŁA

GMINA PIŁA - Company Logo

ul. PL. STASZICA 10
64-920 PIŁA

Piła, 2 marca 2023 r.

 PREZYDENT

MIASTA PIŁY

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Piły zachodniej części lotniska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Piły uchwały
Nr LXXII/732/23 z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły zachodniej części lotniska.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Piły, 64 – 920 Piła,
plac Staszica 10, osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły (pok. 7 A) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@um.pila.pl lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne) w terminie do dnia
12 kwietnia 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Piły.

 

                                                                                                          z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                                /-/ Beata Dudzińska

                                                                                                                Zastępca Prezydenta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w Urzędzie Miasta Piły

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r. ze zm.), dalej: RODO, w zw. z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły, z siedzibą pl. Staszica 10, 64 – 920 Piła, adres email: um@um.pila.pl, tel. 67 212 62 10;

2) w sprawie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Piły, korespondencyjnie na adres pl. Staszica 10, 64 – 920 Piła lub na adres poczty elektronicznej: iod@um.pila.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły;

4) Pani/Pana dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa;

5) zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody; skorzystanie z przysługujących uprawnień jest możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych prawem;

6) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania celu;

8) udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków; organom ochrony prawnej lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem;

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Zobacz inne

Prawo