Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LĘDZINY, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240203

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA LĘDZINY

ul. LĘDZIŃSKA 55
43-143 LĘDZINY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 155, 128

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

  O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM.

 BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003 Hołdunów, arkusz mapy 1 w rej. ul. Gwarków, oznaczonej jako działki numer 431/75, 436/76, 1127/73, 1129/74 o łącznej  powierzchni 0,0964 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G1241, symbol użytku Ba.

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00069777/8 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w północno-wschodniej części miasta Lędziny w obrębie Hołdunów w rej. ul. Gwarków. Nieruchomość nie posiada dostępu  do drogi publicznej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, zadrzewione oraz zabudowa przemysłowo-usługowa. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i w całości położona na obszarze płaskim. Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami. Przez teren nieruchomości przechodzą przewody elektroenergetyczne.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr LXII/422/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., zmienioną Uchwałą Nr XXVII/195/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.04.2016 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł

     (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 5 000,00 zł

    (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).   

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 14.04.2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 155, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz inne

Prawo