Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIKOŁAJKI, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240483

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI

URZĄD MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI - Company Logo

ul. KOLEJOWA 7
11-730 MIKOŁAJKI

Znak sprawy: PPZ.067.4.2023                                                        Mikołajki, dnia 14.03.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania

częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 46 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach Uchwały Nr XLVII/38/2023 z dnia  3 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego.

Granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik graficzny do w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2023 r. w formie:

  1. papierowej, wysłane drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki lub złożone osobiście w sekretariacie Urzędu
  2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szczegółowy zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Zobacz inne

Prawo