Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240494

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 879 7453

OBWIESZCZENIE

 

Prezydent Miasta Białegostoku stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022.2000) zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie ulicy Kryształowej w Białymstoku w zakresie budowy: jezdni, chodnika,  zjazdu i placu nawrotowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 118/22, 119/31 (z podziału dz.119/1) - obręb 0023 (Zawady) w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania linią przerywaną koloru niebieskiego (projektowany pas drogowy)

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

        Sprawa prowadzona jest z wniosku – PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Wykaz nieruchomości objętych inwestycją:

Miasto Białystok, obręb  0023 - Zawady

Działki będące pasem drogowym w całości  pod inwestycję

118/22

Działki ulegające podziałowi (nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod inwestycję):

1) 119/1 dzielona na działki: 119/30 o pow. 1,4416ha (w dotychczasowym władaniu), 119/31 o pow. 0.0119ha (przeznaczona pod drogę),

Został zebrany pełny materiał dowodowy.

Z uwagi na powyższe informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. do dnia 28.03.2023r. oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji do dnia 04.04.2023r. po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 85 879 7453  można skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym. Strony w ww. terminie mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie wskazanego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

          Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                 Stosownie do art. 9 k.p.a. pouczam, że zgodnie z przepisem art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie przepisu art. 36 § 1 k.p.a., zawiadamiam, że rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie może nastąpić w terminie określonym przepisem art. 35 k.p.a., z uwagi, iż organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego ma obowiązek umożliwić stronie zapoznanie się z aktami sprawy, jak również wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie. W związku z powyższym na podstawie przepisu art. 36 § 1 k.p.a. przedłużam termin załatwienia sprawy do dnia 08.05.2023 r.

Jednocześnie pouczam, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo
do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku. Zgodnie z art. 37 § 2 k.p.a. ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Dzień publicznego ogłoszenia:   14  marca 2023r.

 

 

Zobacz inne

Prawo