Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

2 500 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.03.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

19.04.2023 29 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kobyłka, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240117

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ.

ul. WĄSKA 18
05-200 WOŁOMIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 22 763 87 44

 

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie (SK Bank), 05-200 Wołomin ul. Wąska 18 ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działki o numerze ewidencyjnym  126  z obrębu nr 0030,30, jednostka ewidencyjna 143401_1, Kobyłka, położonej w Kobyłce przy ul. Jana Pawła II 4  w powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim o powierzchni  876,0 m²,  zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym – biurowo-usługowym  o powierzchni  583,4 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta numer WA1W/00010909/7 przez Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Dla obszaru położenia ww. nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 2 500 000,00 zł (słownie:  dwa miliony pięćset tysiące złotych) netto.

  1. Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 28.02.2023 r. wydanym w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego (puin), określił warunki sprzedaży nieruchomości oraz termin składania ofert wg. zasad wskazanych w obwieszczeniu oraz Regulaminie, stanowiącym integralną część obwieszczenia.
  2. Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie przetargowo – aukcyjnym z uwzględnieniem treści art. 320 puin.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej nr  81 1930 1842 2001 8006 0000 0001 w terminie do 18.04.2023 r. (datą wpłaty wadium jest data uznania rachunku sprzedającego).
  4. Oferty należy składać w gmachu  Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, sygn. Akt XVIII GUp 58/21 lub przesłać na adres tegoż  Sądu listami poleconymi ( decyduje data wpływu do Sądu ) w terminie do dnia 19.04.2023 r.
  5. Prawnie wiążące informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać jedynie w drodze pisemnej - korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: bank@skbank.pl. Powoływanie się na uzyskane informacje ustne, w tym w formie telefonicznej, nie będzie uwzględniane w procedurze przetargowej.
  6. Z zatwierdzonymi warunkami przetargu można zapoznać się przeglądając akta postępowania upadłościowego oraz w biurze Syndyka SK Banku – Wołomin ul. Wąska 18, nr telefonu 22 763 87 44 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.
  7. W dniu 26.04.2023 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, o godz. 14.30, w sali nr 14, Syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego - Komisarza przeprowadzi przetarg na podstawie złożonych ofert i następnie ewentualnie aukcję.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania procedur przetargowo – aukcyjnych lub ich unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Zobacz inne

Prawo