Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

75 750,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Będzin, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238962

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

ul. DAMROTA 25
40-022 KATOWICE

Obwieszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Podajemy do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości.

Licytacja odbędzie się 09.05.2023 r. o godz. 10:00  w budynku Urzędu Skarbowego w Będzinie przy ul. Józefa Retingera 1, pok. 72 (segment C, II piętro)

Przedmiot licytacji

lokal mieszkalny nr 70 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 28 o powierzchni użytkowej 37,13 m² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 4,35 m² oraz związany z własnością lokalu udział wynoszący 1130/100000 cz. w nieruchomości wspólnej, obejmujący prawo użytkowania wieczystego działki gruntu należący do Pani Jolanty Pachury.

Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1B/00042800/7.

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi 101.000,00 zł ( słownie: sto jeden tysięcy złotych zero groszy)

cena wywoławcza jest równa ¾ sumy oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 75.750,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy)

Wadium

Wadium wynosi 1/10 oszacowanej wartości nieruchomości t.j. 10.100,00 zł. Winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny t.j. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie.

Wadium można też wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Będzinie w NBP oddział Katowice nr 22 1010 1212 3050 3313 9120 0000 z dopiskiem "Wadium KA1B/00042800/7".

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna, tj. do 08.05.2023 r.

Zobacz inne

Prawo