Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

153 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bytom, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239601

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA BYTOM

GMINA BYTOM - Company Logo

ul. PARKOWA 2
41-902 BYTOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (32) 283 63 33 oraz tel. (32) 78 68 348

Prezydent Bytomia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

położonej w Bytomiu przy ul. Tęczowej (działka gruntu nr 1083/7).

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działka gruntu nr 1083/7 o powierzchni 928 m2 (obręb Stolarzowice, k.m. 2) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem RIVb i RV, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00069263/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy    w Bytomiu. Działy III i IV księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność Gminy Bytom.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północno - zachodniej części Bytomia, dzielnicy Stolarzowice, oddalonej około 11 km od centrum miasta, w rejonie ul. Tęczowej. Skomunikowanie przedmiotowej działki należy przewidzieć do drogi publicznej (gminnej) ul. Tęczowej, poprzez wydzieloną działkę gruntu nr 1070/7, stanowiącą własność gminy Bytom, przeznaczoną w projekcie planu pod drogę dojazdową oraz działkę gruntu nr 1072/7 przeznaczoną pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Tęczowej. Szczegółowe warunki skomunikowania i budowy zjazdu z ww. nieruchomości zostaną określone odrębnym postępowaniem w drodze decyzji na zjazd  z drogi. Teren działki jest płaski, o dość regularnym kształcie umożliwiającym racjonalne wykorzystanie gruntu i jego zabudowę. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny wykorzystywane rolniczo, lasy oraz niezagospodarowane tereny zielone. Infrastruktura techniczna dostępna wzdłuż ulicy Tęczowej   w tym: sieć wodociągowa, gazociągowa oraz przewody elektroenergetyczne, wzdłuż działki gruntu nr 1070/7 sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Na wschód od nieruchomości usytuowane jest stanowisko archeologiczne ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. Działka położona w strefie buforowej terenów przyrodniczych UNESCO. Nieruchomość znajduje się poza terenem i obszarem górniczym.

Nie ma możliwości podłączenia działek gruntu o numerach od 1074/7 do 1086/7 do kanalizacji sanitarnej znajdującej się na działce gruntu nr 1070/7 i do kanalizacji deszczowej. Istnieje możliwość podłączenia ww. działek do sieci wodociągowej znajdującej się na działce gruntu nr 1070/7.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Suchogórskiej i Tęczowej w Bytomiu - etap I - cześć północna, przyjętego uchwałą nr XLIII/593/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2021 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z dnia 31 maja 2021 r. poz.3708, na terenie oznaczonym symbolem 11 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 153 000 zł

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi 1 530 zł

Wadium w wysokości 15 300 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: VeloBank S.A. nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.

Wpłaty wadium na rachunek sum depozytowych gminy Bytom należy dokonywać przelewem tradycyjnym, bez stosowania metody podzielonej płatności.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00  w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 200 (I piętro).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:

w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,

w pokoju nr 333, tel. (32) 283 63 33 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.

Zobacz inne

Prawo