Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Termin składania dokumentów

24.03.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZABRZE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240614

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. ŚLĘCZKA 1A
41-800 ZABRZE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr telefonu: 32/277-72-45,46,21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z NEGOCJACJAMI

 1. Pełna nazwa zamawiającego:

        Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

        41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 1a Regon: 000484854  NIP 648-000-85-58

        tel. 32 277-72-45, 21, 38, 39, e-mail: ekonomiczny@zabrzezsm.pl , przetargi@zabrzezsm.pl 

 1. Przetarg nieograniczony z negocjacjami na udzielenie zamówienia pn.:

            „Dostawa i montaż radiowych podzielników kosztów c.o. oraz koncentratorów wraz z wykonaniem  
             infrastruktury radiowej na zasobach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu łącznie
             z wykonywaniem odczytów i rozliczeń kosztów, demontażem i utylizacją podzielników elektronicznych.”

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych
  Warunków Zamówienia.
 2. Formularz zawierający SIWZ dla wyżej wymienionych zadań można odebrać w Dziale Ekonomicznym     

        Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu przy ul. Pawła Ślęczka 8 w pokoju nr 18, po uprzednim
        dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni bądź przelewem na konto ZSM nr 75-1020-2401-0000-0802-0039-7489 
        kwoty w wysokości:  500,00 zł brutto dla zadania wymienionego w punkcie: 2.

 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze,

ul. Pawła Ślęczka 1a, pokój nr 12, I piętro (Sekretariat).
Kopertę należy oznaczyć :
Oferta dotyczy zadania pn.: jak w punkcie : 2 niniejszego ogłoszenia

Nie otwierać przed dniem 27.03.2023r przed godziną 12 00.

 1. Termin składania ofert upływa dnia: 24.03.2023r o godzinie 14 00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w :
  Klubie „Kwadrat” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 8  w dniu 27.03.2023r. o godz. 1200.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie jest wniesienie wadium w wysokości: 200.000,00 zł
  (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/277-72-45,46,21.

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo