Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

920 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Ogrodzieniec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240651

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA OGRODZIENIEC

ul. PLAC WOLNOŚCI 25
42-440 OGRODZIENIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 32 67 09 707

Wyciąg z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych geodezyjnie jako działki

nr 804/125, 804/126, 804/127, obręb Ogrodzieniec

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki o nr ew. 804/125, 804/126, 804/127 o powierzchni 1,3236 ha, obręb Ogrodzieniec, położone przy ul. Elizy Orzeszkowej, zapisane w księgach wieczystych CZ1Z/00050148/6, CZ1Z/00038351/2, rodzaj użytku gruntowego: Tr.
    • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XLVI/339/2009 z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec przedmiotowa nieruchomości zlokalizowane jest na terenie oznaczonym symbolem – E 4U - tereny zabudowy usługowej.
  2. Cena wywoławcza: 920.000,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
  3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 22 maja 2023 r. o godzinie 11:00
    w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w Sali narad (na II piętrze).
  4. Wysokość wadium: 184.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej, wpływ najpóźniej w dniu 15 maja 2023 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Ogrodzieniec Powszechna  Kasa   Oszczędności   Bank   Polski   Spółka   Akcyjna  konto  nr  85  1020  2498  0000  8102  0436  5300. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Ogrodzieniec.
  5. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu:

- na tablicy ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności 25,

- na stronie internetowej www.ogrodzieniec.bip.jur.pl, w zakładce: przetargi,

  1. Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności 25, pok. 9, tel. 32 67 09 707 w godzinach 8:00 – 17:00 (poniedziałek), 7:30 – 15:30 (wtorek-czwartek), 7:30 - 14:30 (piątek).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Zobacz inne

Prawo