Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PIESZYCE, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240517

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA PIESZYCE

ul. KOŚCIUSZKI 2
58-250 PIESZYCE

Pieszyce, dnia 14 marca 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA PIESZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w obrębach Południe oraz Dolne

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Pieszyc uchwały nr LII/379/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Południe oraz Dolne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w terminie do 21 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w powiązaniu z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionego planu miejscowego.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska do wyżej wymienionego planu miejscowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w terminie do 21 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia, nazwiska, nazwy i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczą.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do zmian planów miejscowych jest Burmistrz Miasta Pieszyce.

Z niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

Burmistrz Miasta Pieszyce

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Pieszyce z siedzibą ul. T. Kościuszki 2, 58-250     Pieszyce, tel. 74-8365-487; e-mail: um@pieszyce.pl
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@pieszyce.pl.
  • Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.pieszyce.pl w zakładce RODO (Klauzula informacyjna) oraz w siedzibie Administratora.
  • W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503).

 

 

 

Zobacz inne

Prawo