Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHRZĄSTOWICE, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240075

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA CHRZĄSTOWICE

ul. DWORCOWA 38
46-053 CHRZĄSTOWICE

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz uchwały nr XV.105.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 22.03.2023 r. do 24.04.2022 r., od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach,  ul. Dworcowa 38, w godzinach pracy Urzędu, w związku z wprowadzeniem zmian do ww. projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych na etapie drugiego wyłożenia.  Projekt planu zostanie także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice.

Dyskusja publiczna nad zmienionymi rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 23.03.2023 r. w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 1, o godz. 14.30.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje zmienione ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chrząstowice w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2023 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach. Do niniejszej dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2023 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

  • Administratorem danych jest Urząd Gminy Chrząstowice z siedzibą ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice,
  • Urząd Gminy Chrząstowice powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora ochrony danych, tel. tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: iodo@chrzastowice.pl;
  • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie internetowej:  bip.chrząstowice.pl

 

 

Zobacz inne

Prawo