Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DOPIEWO, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241052

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA DOPIEWO

GMINA DOPIEWO - Company Logo

ul. LEŚNA 1 C
62-070 DOPIEWO

RPPiOŚ.6721.17.2019/3.2021                                                                                                 Dopiewo, dnia 15 marca 2023 roku

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOPIEWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Uchwały Nr XII/144/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.07.2019 r.
oraz Uchwały Nr
XXXI/385/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28.06.2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej, gmina Dopiewo,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulic Długiej, Gajowej i Leśnej, gmina Dopiewo,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 marca 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, pokój 28, I piętro (s. konferencyjna):

  • o godz. 8:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej, gmina Dopiewo,
  • o godz. 9:30 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulic Długiej, Gajowej i Leśnej, gmina Dopiewo,

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, urzad_gminy@dopiewo.pl.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Dopiewo: Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), w związku z art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, nr tel. 61 8148331, mail: urzad_gminy@dopiewo.pl. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@dopiewo.pl. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie https://bip.dopiewo.pl/?c=1285 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo.

Zobacz inne

Prawo