Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

135 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

16.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Żarki, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34240847

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel: 34 313 24 80

Myszków, dnia 09.03.2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Mateusz Czapliński

42-300 Myszków ul.  Kościuszki 14/p1

tel: 34 313 24 80 @: myszkow2@komornik.pl

     Sygn.akt KM 63/20, Km 228/19, Km 519/19, Km 488/19, Km 120/21, Km  416/22, Km 270/22

     W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,  że w dniu 20-04-2023r. o godz 13.30 w sali nr 9  Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

                   - udziału 1/2 części nieruchomości stanowiącego własność  dłużnika.

                   - udziału 1/2 części nieruchomości stanowiącego własność  dłużnika.

położonego w miejscowości Żarki  ul. Poprzeczna 1,  posiadającej założoną księgę wieczystą  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00002109/0.

Nieruchomość składa się z : dwóch działek  o numerach ewidencyjnych 2305  oraz 2306/6 o łącznej powierzchni 0,0329 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni  użytkowej 86,33 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem, częściowo podpiwniczony. Nieruchomość uzbrojona w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizacyjną z możliwością przyłączenia gazu.  Teren ogrodzony przęsłami betonowymi. Na nieruchomości stwierdzono nasadzenie  drzew i krzewów bez znaczenia gospodarczego. Łączna wartość nieruchomości wynosi 180 000,00  zł. 

Cena wywoławcza 135 000,00  zł. Wadium 18 000,00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto: Rachunek bankowy Komornika ING Bank Śląski SA

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt Km 63/20 (ICo 631/19)  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać  codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 K  O  M  O  R  N  I  K

 Mateusz Czapliński

Zobacz inne

Prawo