Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241296

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

PMN KATARZYNA WIKTOROWSKA-NOWACKA

ul. JAGIELLOŃCZYKA 11a/16
50-240 WROCŁAW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Krajków

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Krajków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XLVIII/331/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 21 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Krajków.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie i udostępnienie do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od 27 marca 2023r. do 17 kwietnia 2023r. w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2023r., o godz. 11.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, al. Niepodległości 6, 55-020 Żórawina.

Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zorawina.bip.gov.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu. Wnioski i uwagi należy składać do Wójta Gminy Żórawina w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie uwagi i wnioski należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2023r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i wnioski wniesione w postaci elektronicznej na adres pp@zorawina.pl. W temacie należy wpisać „mpzp Krajków”.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informuję, że Urząd Gminy Żórawina ogranicza maksymalnie bezpośrednią obsługę mieszkańców tylko do spraw pilnych. Pozostałe sprawy załatwiane będą telefonicznie oraz drogą elektroniczną. W związku z powyższym z dokumentacją ww. sprawy można zapoznać się po wcześniejszym zgłoszeniu takiego żądania na adres pp@zorawina.pl lub telefonicznie. Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

Wójt Gminy Żórawina informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE z 2016 r. nr 119 str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie www.gminazorawina.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Wójt Gminy Żórawina

Zobacz inne

Prawo