Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.03.2023

Icon
Data

04.04.2023 11 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34241297

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Biznes - współpraca, Kupno-sprzedaż

CENTRUM TECHNOLOGII AUDIOWIZUALNYCH CETA PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KULTURY

ul. WYSTAWOWA 1
51-618 WROCŁAW

Numer sprawy: DI.360.1.2023                                                                                  

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Sprzedaż samochodu osobowego

(zaproszenie do składania ofert)

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedawcy (będącego również prowadzącym przetarg): Centrum Technologii Audiowizualnych (zwane dalej również CeTA), ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
 2. Ofertę kupna należy złożyć na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia. Ofertę należy doręczyć w zamkniętej kopercie opisanej numerem postępowania „DI.360.1.2023” do siedziby sprzedającego we Wrocławiu, przy ul. Wystawowej 1, sekretariat (pierwsze piętro), nie później niż dnia 04.04.2023r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu do sprzedawcy. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Nie jest możliwe złożenie kilku ofert.
 3. Miejsce przetargu – miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna, pok. 158 na 1p. w Centrum Technologii Audiowizualnych, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław. Termin otwarcia ofert: 04.04.2023r. o godz. 12:05.
 4. Przedmiot przetargu (przedmiot sprzedaży) można oglądać do dnia otwarcia ofert, w terminie uzgodnionym telefonicznie z przedstawicielem CeTA pod numerem 609411177.
 5. Opis przedmiotu sprzedaży zawiera Załącznik nr 1.
 6. Cena wywoławcza: 37 400 zł brutto. Warunki sprzedaży, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży określa Wzór umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego obwieszczenia.
 7. Każdy składający ofertę kupna jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto (tj. 3740 zł) w formie pieniężnej. Wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 71 1130 1033 0018 8181 7620 0004, tytuł przelewu: „Wadium do przetargu na sprzedaż DI.360.1.2023”. Wadium winno być na koncie sprzedawcy nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych sprzedawca zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
 8. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.
 10. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
 11. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 12. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5 października 1993 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 443) z późn. zm. W przetargu zastosowanie będą miały przepisy powołanego rozporządzenia.
 13. Załączniki wymienione w obwieszczeniu oraz zdjęcia przedmiotu sprzedaży są do pobrania ze strony sprzedawcy: filmstudioceta.pl/bip/ogloszenia-sprzedazy/

 

Zobacz inne

Prawo