Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOSAKOWO, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34249290

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA KOSAKOWO

GMINA KOSAKOWO - Company Logo

ul. ŻEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OGŁOSZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022, poz.503 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. 2022, poz.1029 ze zm.);

 

WÓJT GMINY KOSAKOWO

zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. części obrębów Mosty i Kazimierz w rejonie ul. Rumskiej na podstawie uchwały Nr LXXXIX/624/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia  2023 r.;
  2.  części obrębu Pogórze gmina Kosakowo w rejonie ulic: Feliksa Dorsza, Tadeusza Kościuszki, Wiejskiej, Adama Mickiewicza, Józefa Wybickiego i Kazimierza Pułaskiego – na podstawie uchwały Nr LXXXIX/627/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia  2023 r.;
  3. części obrębu Pogórze w rejonie ulic: Stanisława Staszica i Jędrzeja Śniadeckiego na podstawie uchwały Nr LXXXIX/628/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia  2023 r.;

oraz zawiadamia o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać  wnioski do w/w projektów.  Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Kosakowo w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2023 r.

Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl

Zobacz inne

Prawo