Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34249944

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO POZNAŃ MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MIASTO POZNAŃ MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA - Company Logo

ul. ZA BRAMKĄ 1
61-842 POZNAŃ

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Poznań, 5 maja 2023 r.

MPU-OR.5044.25.2022                                                                 
3870/04/2023                                         
 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Rejon ulicy Głuszyna” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXIII/304/VII/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Głuszyna" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 12 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00. Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronach internetowych:
www.mpu.pl oraz https://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu/.

 

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać w formie papierowej, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej oraz na stronie internetowej
www.mpu.pl, na adres  mpu@poznan.mpu.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2023 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), które wynikają z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i realizowane są w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku udostępnienia danych nieobowiązkowych (numer telefonu, adresu e mail) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych. Zgodnie z RODO posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych dla Miasta Poznania, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dostępna jest na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, na stronie internetowej www.mpu.pl oraz w siedzibie Pracowni.

 

Zobacz inne

Prawo