Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

11.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PSZCZEW, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34250671

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA PSZCZEW

GMINA PSZCZEW - Company Logo

ul. RYNEK 13
66-330 PSZCZEW

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Pszczew, 11 maj 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSZCZEW

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew – dla terenu osiedla Powstańców Wielkopolskich oraz terenów położonych przy ul. Trzcielskiej

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz. 503 z późn. zm.), art.  39  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXI.240.2021 Rady gminy Pszczew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew – dla terenu osiedla Powstańców Wielkopolskich oraz terenów położonych przy ul. Trzcielskiej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew – dla terenu osiedla Powstańców Wielkopolskich oraz terenów położonych przy ul. Trzcielskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 maja do 13 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew (pok. 14), w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pszczew.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 02 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, pokój nr 14.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Pszczew w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2023 r.:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@pszczew.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, w godzinach pracy Urzędu,

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pszczew.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Pszczew jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Pszczew, z siedzibą: ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.
 4. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
 7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę.
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pszczew: e-mail:  dpo@pszczew.pl. 
 9. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.pszczew.pl na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Zobacz inne

Prawo