Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34250753

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

ul. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4 maja 2023 r.

znak: WPN.6320.2.2020.AH.9

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 28 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34 poz. 186, ze zm.),

podaję do publicznej informacji, co następuje:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystępuje do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Gałuszki w Chocianowie (PLH020087).

 

W terminie od dnia 9 maja 2023 r. do dnia 30 maja 2023 r. (włącznie) każdy może:

 • zapoznać się z projektem planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000
  na stronie internetowej
  https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/obwieszczenia-i-zawiadomienia oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu: ul. Jana Długosza 68,
  51-162 Wrocław.
 • zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie
  do protokołu
  lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl,
  a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu.

 

Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt sprawy proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie na numer 71 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Zobacz inne

Prawo