Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TORUŃ, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34250877

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

ul. GRUDZIĄDZKA 126B
87-100 TORUŃ

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Toruń, dnia 9 maja 2023 r.

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                        

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 z późn. zm.)

 

informuję

 

o przystąpieniu do opracowania projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Krynickiej i ul. Słupskiej w Toruniu

(zgodnie z uchwałą nr 1063/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r.).

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 30 maja 2023 r.
- w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.

 

 

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  216/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016  ze zm.) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87- 100 Toruń, tel. 56 61 22 210, e-mail: mpu@mpu-torun.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl oraz nr tel. 56 61 18 992.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mpu-torun.pl/ w zakładce „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz siedzibie Administratora.

Zobacz inne

Prawo