Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHOSZCZNO, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251562

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE

ul. NABRZEŻNA 2
73-200 CHOSZCZNO

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Starosta Choszczeński

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału  w  nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Przedmiotem czwartego przetargu jest udział wysokości 2/3 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 117/3 o powierzchni 0,0343 ha, położonej w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW  Z1C/00015361/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym, murowanym o funkcji warsztatowo - magazynowej, wybudowany w technologii tradycyjnej w drugiej połowie XX wieku, o powierzchni zabudowy 96,00 m2. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy przemysłowo-usługowej i mieszkalnej. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie znak: PZD.ST.4410.29.2023.ZH z dnia 11.04.2023 r. w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 2214 Z.

            Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Pełczyce stracił ważność. Uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pełczyce zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach       nr IX/58/03 z dnia 10.07.2003 r. dla nieruchomości nie wprowadza obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedmiotową działkę opisuje jako obszar zurbanizowany i zabudowany - teren zabudowany dawnego folwarku przy ul. Kościuszki/Pionierów, objęty strefą B ochrony konserwatorskiej. Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia i zobowiązania. Nieruchomość położona jest poza obszarem objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

            Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 28640,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) + podatek 23% Vat.

            Wadium w wysokości 2864,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 00/100) płatne do dnia 12 czerwca 2023 r. włącznie, na konto Starostwa Powiatowego w Choszcznie PKO BP S.A  80 1020 4867 0000 1502 0007 9749.  

            Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 14, I piętro, pokój nr 7.

            Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

            Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Choszcznie (bip.powiatchoszczenski.pl) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Niedziałkowskiego 14, pokój  nr 5  w godzinach od 7³º do 15³º (poniedziałek – piątek), tel. 95 765 7014 wew. 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo