Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251501

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. AL.J.PIŁSUDSKIEGO 60
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

 

Jastrzębie-Zdrój, 8 maja 2023 roku

 

Ar.6740.1.1.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r poz. 775 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowanego przez Pana Janusza Franiczka w dniu 8 maja 2023 roku została wydana decyzja numer 1/ZRiD/2023, (znak sprawy Ar.6740.1.1.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Rozbudowa ulicy Kasztanowej wraz z budową ulicy Jesionowej w Jastrzębiu-Zdroju

– etap I w ramach zadania „Budowa i przebudowa ulicy Jesionowej w Jastrzębiu-Zdroju”

Niniejsza decyzją:

  • zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
  • został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,
  • zostały zatwierdzone podziały nieruchomości,
  • stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Jastrzębie-Zdrój wykonującą zadania własne gminy, nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji określających granicę pasa drogowego drogi gminnej,
  • ustalony został obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, przebudowy drogi innej kategorii oraz przebudowy zjazdów, określam ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków oraz zezwalam na wykonanie tych obowiązku.

Inwestycją objęte zostały nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (w nawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem, pogrubieniem wskazano działki do przejęcia pod pas drogowy):

8.4 – 556/20, 8.4 – 202/18, 9.5 – 344/19, 9.5 – 341/18, 9.5 – 345/19, 9.5 – 342/18, 9.5 – 814/18, 9.5 – 815/18, 9.5 – 831/18 (9.5 – 772/18), 9.65 – 834/18 (9.5 – 773/18), 8.4 – 813/18, 8.4 – 768/18, 5.1 – 401/20, 8.4 – 332/20, 8.14 – 3039/257 (8.14 – 1376/257), 8.14 – 3040/257 (8.14 - 1376/257), 8.14 – 3036/256 (8.14 – 1373/256),
8.14 – 3037/256 (1373/256), 9.2 – 3012/254, 9.2 – 3535/254 (9.2 – 3010/254), 8.14 – 1361/256, 9.9 – 811/49, 9.5 – 824/18,  9.2 – 3537/254 (9.2 – 3011/254), 8.4 – 396/18, 9.5 – 394/18, 9.5 – 333/18, 8.4 – 766/18.
 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale w Wydziale Architektury, Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, w godzinach od 7.30 do 14.00 , pokój numer 353B.

Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w terminie:

          - 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,

          - 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie ( zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz na stronie BIP) - pozostałym stronom.

 

Zobacz inne

Prawo