Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DUSZNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251797

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA DUSZNIKI

GMINA DUSZNIKI - Company Logo

ul. SPORTOWA 1
64-550 DUSZNIKI

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DUSZNIKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 439/25 w Dusznikach

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki Uchwały nr LXXI/434/22 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 439/25 w Dusznikach.

            Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie  oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urząd Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, urzad@duszniki.eu, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

 

                                                                                   /Wójt Gminy Duszniki/

      

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu.

2. Urząd będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie http://www.duszniki.eu/ochrona-danych-osobowych

 

 

Zobacz inne

Prawo