Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GIETRZWAŁD, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252053

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA GIETRZWAŁD

ul. OLSZTYŃSKA 2
11-036 GIETRZWAŁD

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

RRG.6721.1.2023, RRG.6721.2.2023                                                                   Gietrzwałd, dnia 16.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 40, art. 46, art. 54 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
oraz uchwał:

  • Nr LI/364/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Naterki, gmina Gietrzwałd,
  • Nr LVIII/402/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Sząbruk, gmina Gietrzwałd,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach: od 24 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd, w godzinach pracy urzędu.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gietrzwałd, na stronie internetowej:   www. gietrzwald.bip.net.pl od dnia 16 maja 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu
14 czerwca 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd w sali konferencyjnej, o godz. 1200.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@gietrzwald.pl

(bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub przez platformę ePUAP.

Do złożenia uwagi, można wykorzystać formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gietrzwałd, na stronie internetowej: www.gietrzwald.bip.net.pl.

   Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, art. 40, art. 46, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, że z projektami dokumentów oraz prognozami oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.

   Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w/w dokumentów, które mogą być wnoszone:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@gietrzwald.pl

(bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub przez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Informacje telefoniczne w sprawie projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko będą udzielane również pod numerem tel. (89) 524 19 14, w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gietrzwałd.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.gietrzwald.bip.net.pl/?a=6646.

 

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Zobacz inne

Prawo