Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

06.06.2023 5 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBLIN, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252157

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

UNEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

ul. BESKIDZKA 51A
20-869 LUBLIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 601-511-606

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Obwieszczenie

 

Syndyk masy upadłości UNEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w upadłości z siedzibą w Lublinie zaprasza do składania ofert na zakup  następujących nieruchomości:

 1. Prawa własności  działek gruntu nr 70/48, 70/50, 70/51,  położonych w miejscowości Błędowo gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 1,1711 ha dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00075247/4. Cena wywoławacza 120 000,00 złotych netto. Wadium 12 000,00 złotych.
 2. Prawa własności działek gruntu nr 70/46, 70/47, 70/49, 70/52, 70/53, 70/54  położonych w miejscowości Błędowo gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 2,2963ha, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00015144/4. Cena Wywoławcza 235 000,00złotych netto. Wadium 20 000,00 złotych.

Sprzedaż dokonywana jest w trybie art. 313 ustawy prawo upadłościowe i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.  

Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz ruchomości.

Opis i oszacowanie dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.

Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych składników z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium  

na rachunek bankowy masy upadłości numer 42 8025 0007 0710 6145 2000 0010

              Ważna oferta powinna zawierać:

 1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
 2. Adres do doręczania korespondencji
 3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
 4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
 5. Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.
 6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
 8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
 9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.

Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 6 czerwca 2023r. w KANCELARII NOTARIALNEJ Anny Kutnik w Lublinie ul. Chopina 9/5 w godzinach 10-14 z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości UNEX”. Otwarcia ofert dokona syndyk w obecności notariusza. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie tygodnia od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku. Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu.

 

Zobacz inne

Prawo