Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RYBNIK, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251867

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO RYBNIK

MIASTO RYBNIK - Company Logo

ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 32 439 20 84

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 11c, 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam, że w związku ze złożonym w dniu 18 kwietnia 2023 r. przez Pana Marcina Ciepłak, pełnomocnika Miasta Rybnik, oświadczeniem o wycofaniu wniosku złożonego dnia 20 lutego 2022 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: Ar-II.6740.95.2023, w dniu 26 kwietnia 2023 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Rybnika decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska - ETAP III, droga gminna, klasy D wraz z budową urządzeń związanych z drogą: przebudową kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego, przebudową koryta rowu oraz budową nowego oświetlenia ulicznego LED”.

Inwestycja obejmowała działki o numerach ewidencyjnych: 209/38, 1145/38, 1146/38, 1134/38, 1133/38, 1435/38, 1285/38, 1283/38, 1679/38, 1680/38, 1902/38,1903/39, 1681/39 obręb ewidencyjny 0063 Niedobczyce oraz działki nr 1588/65, 1589/65, 1586/65, 1580/66, 1583/66, 1587/65, 1585/64, 1579/66, 233/14, 885/17, 782/14, 784/14, 1560/14, 1344/14, 1717/16, 1718/16, 308/26, 1007/26 obręb ewidencyjny Zamysłów, jednostka ewidencyjna Rybnik.

Od niniejszej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie czternastu dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Stosownie do § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Na podstawie art. 11d ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, informuję strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz treścią decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój 001 (parter).

Wskazanym jest, by planowany termin na zapoznanie się z aktami sprawy oraz treścią ww. decyzji uzgodnić wcześniej telefonicznie.

Osoba prowadząca sprawę: Ilona Maciończyk, tel. 32 439 20 84.

Zobacz inne

Prawo