Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

70 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Budy Grabskie, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252849

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

KANCELARIA ADWOKACKA HUBERT SIDOWSKI

ul. PIRAMOWICZA 2
90-254 ŁÓDŹ

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Sygn. akt XIV GUp 503/21               

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości gruntowej, położonej w Budach Grabskich (gmina Skierniewice), działka gruntu o numerze ewidencyjnym 61/4, o powierzchni 0,12 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1H/00007321/4, na następujących warunkach:

  1. cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 70.000,00 złotych (siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/100) brutto;
  2. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie
    w terminie do dnia 12 czerwca 2023 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – Budy Grabskie – udział w nieruchomości”;
  3. przystępujący do przetargu (konkursu ofert) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu (konkursu ofert), wpłacić wadium w wysokości 7.000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 50 1090 1304 0000 0001 4835 1962 (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź), najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert oraz spełniać pozostałe wymogi określone regulaminem sprzedaży;
  4. ogłoszenie oraz warunki przetargu (konkursu ofert) mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny, przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;
  5. szczegółowe warunki określa regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości oraz na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/budygrabskie;
  6. przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do dnia 7 czerwca 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 726 790 740 lub 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

 

Zobacz inne

Prawo