Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BOLESŁAWIEC, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252243

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA BOLESŁAWIEC

ul. TEATRALNA 1A
59-700 BOLESŁAWIEC

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Bolesławiec, dnia 18 maja 2023 r.

RGG.6722.163.7.2023

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”

Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały nr XLII/378/23 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”.

 

http://bip.gminaboleslawiec.pl/369/403/zmiany-planow-miejscowych-i-studium-gminy.html

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu opracowania, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 8c i art 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzadgminy@gminaboleslawiec.pl, w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r. Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt

/-/ mgr Andrzej Dutkowski

 

Informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesławiec. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie: http://bip.gminaboleslawiec.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Zobacz inne

Prawo