Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Termin składania dokumentów

17.07.2023 45 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŻARÓW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253411

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA ŻARÓW

ul. ZAMKOWA 2
58-130 ŻARÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 743067301

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty
  •                                                    BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej

położonej w Żarowie przy ul. Kołodki przeznaczonej

pod zabudowę produkcyjno-usługową (z dopuszczoną  lokalizacją instalacji OZE)

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości/opis

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

1112

1113

10.000

SW1S/00082245/3

Sprzedaż na własność

nieruchomość niezabudowana

590.000 zł

59.000 zł

1000

1114

1115

10.000

SW1S/00082245/3

Sprzedaż na własność

nieruchomość niezabudowana

590.000 zł

59.000 zł

1010

1116

1117

10.606

SW1S/00082245/3

Sprzedaż na własność

nieruchomość niezabudowana

616.000 zł

61.600 zł

1020

1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Santander 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760  najpóźniej do dnia 17 lipca 2023r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych i notarialnych. 

8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość posiada funkcję terenu lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zabudowy produkcyjno-usługowej, symbol 4P/U.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl

10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 743067301 do dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).

14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.

Zobacz inne

Prawo