Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POBIEDZISKA, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253913

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA POBIEDZISKA

ul. KOŚCIUSZKI 4
62-010 POBIEDZISKA

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Pobiedziska, dnia 25 maja 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA                                                                                          

I GMINY POBIEDZISKA

RPP.6722.2.2019.MG

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Rynku, ul. Ogrodowej, ul. Kostrzyńskiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wł. Jagiełły w Pobiedziskach.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr LXIV/584/2018 z dnia 13 września 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Rynku, ul. Ogrodowej, ul. Kostrzyńskiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wł. Jagiełły w Pobiedziskach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.06.2023 r. do 22.06.2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbędzie się w dniu 14.06.2023 r. o godz. 10:00 na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska (Zakładka: Planowanie Przestrzenne – Komunikaty https://bip.pobiedziska.pl/m,150,komunikaty.html) lub w siedzibie Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w terminie jego wyłożenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: umig@pobiedziska.pl), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2023 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: umig@pobiedziska.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Zobacz inne

Prawo