Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

146 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁOPUSZNO, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252985

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO

ul. KONECKA 12
26-070 ŁOPUSZNO

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Urząd Miasta i Gminy w Łopusznie

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Michala Góra obręb /0023/ Marianów, oznaczona działką:

- Nr 359/2 o powierzchni 2,8500 ha – klasa użytku RIVb, RV, RVI KI1W/00032503/5.

Cena wywoławcza wynosi 146 500 ,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych).

Wadium w kwocie 14 650,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

2. Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się 26. czerwca 2023 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12.

3. Gmina Łopuszno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana jest jako „tereny proponowane do rozwoju rekreacji i turystyki”.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium ustalonego na poziomie 10% ceny wywoławczej na konto 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 w BS Łopuszno do dnia 22 czerwca 2023 roku - włącznie- oraz przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie będzie pozytywne, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

7. Z uwagi na charakter nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.)

8. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponosić koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Niniejsze ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno, u sołtysa sołectwa Marianów oraz na stronie internetowej Gminy Łopuszno.

10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, pokój 110 lub telefonicznie pod numerem 41- 380- 55- 24 .

Zobacz inne

Prawo