Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WAŁBRZYCH, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253993

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

Icon
Tryb postępowania

Oferta pracy

GMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. PLAC MAGISTRACKI 1
58-300 WAŁBRZYCH

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 337/2023
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 17.05.2023 r.

Prezydent Miasta  Wałbrzycha  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury pn. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych.

Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora Muzeum Porcelany w Wałbrzychu powinni posiadać:

I. Kryteria niezbędne :

1. wykształcenie wyższe magisterskie;

2. co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy zawodowej, w tym co najmniej 5 - letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury;

3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4. niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.289 późn.zm.);

6. przedstawić programową, organizacyjną i ekonomiczną koncepcję funkcjonowania Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę).

II.      Kryteria dodatkowe:

1. uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, studiów podyplomowych wykształcenie z zakresu zarządzania, zarządzania w kulturze, ekonomii, prawa;

2. kreatywność, doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu Organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich;

3. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Porcelany w Wałbrzychu;

4. znajomość aktów prawnych  dotyczących  organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;  ustawy o muzeach, ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, prawo zamówień publicznych, prawa pracy;

5. umiejętności menadżerskie i organizacyjne, doświadczenie w kierowaniu zespołem;

6. znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego).
III. Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację wraz z danymi kontaktowymi (adres pocztowy, telefon, e-mail);

2. Życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć, opatrzony własnoręcznym podpisem;

3. Koncepcja programowa, organizacyjna i ekonomiczna funkcjonowania Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę oraz w wersji elektronicznej do prezentacji przed komisją konkursową);

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym znajomość języka obcego;

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe'

6. Oświadczenia kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem:

a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

b) stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c) że, kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

d) że,  aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w ww. zakresie;

e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego;

7. Do ofert mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, rekomendacje, recenzje.

IV.    Zakres wykonywanych zadań:

1. Dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu zostanie powołany na okres pięciu lat;

2. Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych;

3. Zadania jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji;

a) zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz;

b) realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie;

c) planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum;

d) przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Muzeum;

e) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;

f) wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników Muzeum;

g) współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;

h) sprawowanie kontroli zarządczej.

V.    Sposób i termin złożenia dokumentów

1. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski.

2. Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

3. Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu).

4. Oferta musi zawierać adres kandydata, numer telefonu i adres e-mail.
VI. Informacje dodatkowe

1. Dokumenty złożone przez kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty złożone przez kolejnych kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania konkursowego. Jeśli nie będą odebrane prze kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu po upływie określonego w ogłoszeniu o konkursie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

4. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie i/lub telefonicznie.

5. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia.

6. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 30 września 2023 r.

7. Kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych przez Komisję.

8. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na warunkach wskazanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

9. Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko dyrektora Muzeum Porcelany w Wałbrzychu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji  Publicznej  Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  www.bip.um.walbrzych.pl, na stronie internetowej www.walbrzych.pl, na stronie internetowej Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu regionalnym oraz w dwóch serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.

11. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Prezydent Miasta Wałbrzycha,
58-300 Wałbrzych, Plac Magistracki 1.

12. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko określone w ogłoszeniu o konkursie.

 

Zobacz inne

Prawo